Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Варіант 01 Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?
НазваниеВаріант 01 Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?
страница2/8
Дата28.11.2012
Размер1 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

Варіант 061. ^ Закон піраміди енергій стверджує, що з одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший:

1) не більше 1% енергії;

2) понад 50%;

3) не більше 10%.

2. ^ Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

1) недосконалість законів про охорону природи і кризовий економічний стан держави;

2) низька екологічна культура населення, хибна державна екологічна політика;

3) надмірна індустріалізація та хімізація сільського господарства;

4) неконтрольовані урбанізаційні процеси.

3. ^ Що таке біологічне розмаїття:

1) розмаїття організмів;

2) розмаїття видів;

3) розмаїття екосистем.

4. Хто й коли ввів термін “ноосфера”?

1) Ю. Одум (1975);

2) Л.М. Гумільов (1935);

3) В.І. Вернадський (1940);

4) Е. Леруа (1927).

5. ^ Головні відмінності людини від тварини:

1) соціальне життя;

2) розум;

3) здатність відчувати усі почуття (допитливість, увага, пам’ять, радість, туга, любов і т. ін.).


Варіант 07


1. Що таке “демографічний вибух”?

1) різке зростання населення у високорозвинених країнах;

2) різке, неконтрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн, що розвиваються;

3) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні;

4) різке підвищення народжуваності.

2. ^ Назвіть основні екологічні функції редуцентів:

1) конструкція органічних речовин у ґрунті;

2) перетворення органічних решток на неорганічні речовини;

3) окислення органічних речовин;

4) відтворення живої речовини у ґрунті.

3. ^ Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?

1) конкурентоспроможність;

2) стійкість до змін кліматичних умов;

3) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються;

4) здатність активно мігрувати.

4. ^ Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?

1) геотермальна енергетика;

2) геоліоенергетика;

3) біо- та вітроенергетика;

4) енергія приливів та відпливів.

5. ^ Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров’ї?

1) створення каскаду Дніпровських водосховищ;

2) інтенсивний розвиток металургійної, хімічної, виробничої і нафтопереробної промисловості;

3) розвиток енергетики і транспортної мережі;

4) розвиток цементної, машинобудівної та легкої промисловості.


Варіант 08


1. Який відсоток сонячної енергії використовується рослинами в процесі фотосинтезу:

1) 1%;

2) 10%;

3) 70%.

2. ^ Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК)?

1) за якої настає смерть людини;

2) за якої починається деградація екосистеми;

3) дозволена екологічним стандартом;

4) максимальна концентрація забруднюючої речовини в природному середовищі, яка не шкодить здоров’ю людини.

3. ^ Послідовність зміни угруповань під впливом часу або зміни зовнішніх факторів має назву:

1) біоценоз;

2) обмін речовин;

3) сукцесія.

4. ^ Якою має бути мета екологічної експертизи?

1) визначення екологічних збитків від забруднення довкілля;

2) визначення причин і обсягів забруднень навколишнього середовища;

3) запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан довкілля та здоров’я людей, оцінка ступеню екологічної безпеки господарської діяльності на окремих об’єктах, у районах, регіонах;

4) виявлення об’єктів — забруднювачів навколишнього середовища.

5. Здатність організму або системи організмів підтримувати стійку динамічну рівновагу (відносна сталість складу і властивостей) у змінних умовах середовища, називається:

1) симбіозом;

2) гомеостазом;

3) муталізмом;

4) коеволюцією.


Варіант 09


1. Чим, на ваш погляд, є ноосфера?

1) сферою нових відносин людини і довкілля;

2) сферою інтелектуальної діяльності людини;

3) вищою стадією розвитку біосфери (“сферою розуму”), в якій розумна людська діяльність стає головним чинником розвитку;

4) стадією переходу до остаточного підкорення людиною природи.

2. ^ Які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?

1) вартість утримання територій заповідного фонду;

2) вартість створення природоохоронних програм;

3) вартість руйнування, відновлення і охорони довкілля;

4) вартість утримання всіх підрозділів природоохоронної служби.

3. ^ Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя півдня України?

1) від вітрової ерозії ґрунтів;

2) від засолення ґрунтів;

3) від осушення земель;

4) від транскордонних забруднень повітря.

4. ^ Наявність доступних ресурсів та життєвого простору, які необхідні популяції, визначається поняттям:

1) тиск життя;

2) стале відтворення;

3) ємність середовища.

5. ^ Чому зелені рослини існують тільки на глибині до 100 м:

1) на таку глибину проникає сонячне світло;

2) на більшій глибині немає кисню;

3) на більшій глибині немає вуглексилого газу.


Варіант 10


1. Які дощі називають “кислотними”?

1) з PH < 5,8;

2) з PH 7,8 – 8,2;

3) з PH 3,2 – 2,8;

4) в яких міститься азотна кислота.

2. ^ Що ви розумієте під явищем гомеостазу?

1) найвищий рівень організації природної системи;

2) стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи завдяки саморегуляції;

3) порушення рівноваги між енергією та речовиною в системі;

4) здатність живих організмів підтримувати температуру тіла незалежно від темперетури навколишнього середовища.

3. ^ Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?

1) вміст речовини у стічних водах, максимально допустимий для відведення з установленим режимом у даному пункті водного об’єкта за одиницю часу з метою забезпечення нормативної якості води;

2) ліміт на щомісячний скид стічних вод об’єктом-забруднювачем;

3) скид стічних вод за рік, який не перевищує встановленої норми;

4) загальний обсяг стічних вод, який може скинути об’єкт-забруднювач за місяць.

4. ^ Яка з наведених характеристик належить до екосистеми океану:

1) займає 2/3 поверхні земної кулі;

2) займає 1/3 поверхні земної кулі;

3) дає 1/3 усієї продукції біосфери.

5. ^ Що таке тотемізм:

1) уявлення про те, що тварини мають душу;

2) уявлення про те, що у даної групи людей був тваринний предок, від якого вона походить;

3) уявлення про те, що душі тварин вселяються в який-небудь предмет, який стає потім священним.


ВаріанТ 11


1. Що, на вашу думку, є “екологічним коридором” (“зеленим коридором”)?

1) лісосмуги;

2) природно-ландшафтні смуги (ділянки, території), які з’єднують “екологічні ядра” (заповідні території) і сприяють збереженню біорозмаїття та підтриманнню природного каркасу територій;

3) ділянки між екотопами;

4) ландшафти, вкриті деревами і чагарниками.

2. ^ Що таке урбанізація?

1) перетворення села на місто;

2) зростання і розвиток міст, зміна значення останніх у житті біосфери і цивілізації;

3) міграція сільського населення в міста;

4) розвиток техногенної деяльності людини.

3. ^ Співтовариство організмів, що заселяють дану територію, називають:

1) біогеоценозом;

2) біоценозом;

3) екосистемою.

4. Визначіть сполучення основних умов фотосинтезу:

1) кисень, вода, світло;

2) світло, вода, вуглекислий газ;

3) кисень, вуглекислий газ, вода.

5. ^ Що таке аутоекологія?

1) екологія рослинного світу;

2) розділ біоекології, що вивчає взаємовідносини окремого організму (виду) з довкіллям;

3) розділ екології, що вивчає процеси саморегуляції біоценозів;

4) розділ екології, що вивчає взаємовідносини з довкіллям.


Варіант 12


.

1. Який із факторів найбільш впливає на сталість природного угруповання:

1) клімат місцевості;

2) розмаїття видів;

3) особливості рель’єфу.

2. ^ До чого призвело будівництво каскаду Дніпровських водосховищ (вкажіть найголовніше)?

1) до значного поліпшення екологічних умов і біопродуктивності дніпровських вод;

2) до зростання економічних показників завдяки виробництву дешевої електроенергії ГЕС і прибутків від виробництва;

3) до зниження економічних результатів внаслідок діяльності ГЕС і розвитку рибальства;

4) до втрати через затоплення 700 тис. га родючих заплавних земель, підтоплення значних площ прибережних територій, значного погіршення екологічного стану водного середовища і, як результат, до великих економічних втрат держави.

3. ^ Виберіть правильне судження:

1) існування будь-якої екосистеми залежить від постійного припливу енергії;

2) в екосистемі біогенні елементи можуть бути використані лише одноразово;

3) усі біоценози обов’язково містять автотрофні рослини.

4. ^ Як змінився зв’язок сучасної людини з природою, порівняно з стародавніми часами:

1) посилився;

2) ослабнув;

3) залишився на попередньому рівні.

5. Які енергетичні джерела справляють найменший негативний вплив на довкілля?

1) АЕС;

2) ГЕС;

3) ТЕС;

4) вітрові та геліостанції.


Варіант 13


1. Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

1) витрати підприємства на охорону природи;

2) витрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у зв’язку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоров’я людей, ресурсів тощо;

3) збитки від зниження і втрати працездатності внаслідок погіршення екологічних умов праці і проживання;

4) втрати від екологічних катастроф.

2. ^ Передача енергії в екосистемі здійснюється послідовно:

1) від редуцентів через продуценти до консументів;

2) від продуцентів через консументи до редуцентів;

3) від консументів через редуценти до продуцентів.

3. ^ Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників:

1) чинники екологічного ризику;

2) біохімічні умови природного середовища;

3) умови середовища, на які живі істоти реагують реакціями пристосування;

4) техногенні умови, що впливають на функціонування екосистем.

4. ^ Біоценоз вважається сталим, якщо він зберігається протягом:

1) кількох десятиріч;

2) кількох років;

3) кількох місяців.

5. Виберіть правильні варіанти визначення біологічного землеробства:

1) застосування як органічних, так і мінеральних добрив;

2) застосування органічних і невеликої кількості хімічних добрив;

3) застосування тільки органічних добрив і незначної кількості пестицидів;

4) підтримання родючості ґрунту винятково за рахунок органічних добрив без використання мінеральних і хімічних добрив та пестицидів.


Варіант 14


1. Що дає можливість розглядати біосферу як вічний двигун:

1) невичерпність сонячної енергії;

2) безвідхідне виробництво ;

3) екологічна піраміда.

2. ^ Що Ви розумієте під евтрофікацією?

1) передачу енергії трофічними ланцюгами;

2) здатність організмів виживати за екстремальних умов;

3) зниження екологічної якості водних об’єктів внаслідок їх забруднення органічними речовинами;

4) незмінність властивостей автотрофів.

3. ^ Озоновий шар — необхідна умова існування біосфери, тому що шар озону:

1) утворюється в результаті космічного випромінювання;

2) перешкоджає проникненню ультрафіолетових променів;

3) перешкоджає забрудненню атмосфери.

4. ^ Суттєве зменшення біорозмаїття на планеті призведе:

1) до деградації біосфери;

2) до розквіту окремих видів і популяцій організмів;

3) до стабілізації екосистем;

4) до розквіту і стабілізації біосфери.

5. ^ Вчені стверджують, що біосфері має властивість компенсувати антропогенні зміни, якщо споживання суспільством продуктів біосфери не перевищує 1%. Ця межа:

1) не перевищена;

2) перевищена в 10 разів;

3) перевищена в 100 разів.


Варіант 15


1. Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

1) витрати підприємства на охорону природи;

2) витрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у зв’язку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоров’я людей, ресурсів тощо;

3) збитки від зниження і втрати працездатності внаслідок погіршення екологічних умов праці і проживання;

4) втрати від екологічних катастроф.

2. ^ Яке судження правильне:

1) популяція, що складається з неоднакових особин, більш стійка;

2) кожна популяція має чітко окреслені межі;

3) межа густини популяцій визначається кількістю найдефіцитнішого ресурсу.

3. ^ Толерантність — це здатність організмів:

1) витримувати зміни умов життя;

2) пристосовуватися до нових умов;

3) утворювати локальні форми;

4) пристосовуватися до чітко визначених умов.

4. Найважливіша властивість екологічних систем, що проявляється в тому, що усі різноманітні їх мешканці існують сумісно, не знищуючи повністю один одного, а лише обмежуючи чисельність особин кожного виду певним рівнем, — це:

1) сталість;

2) адаптація;

3) саморегуляція.

5. ^ Що слід вважати екологічними факторами?

1) фактори життєвого ризику;

2) біохімічні умови довкілля;

3) техногенні умови навколишнього середовища;

4) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають на функціонування екосистеми.


1   2   3   4   5   6   7   8Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©www.kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы